۱/۰۷/۱۳۹۰

نتاییج عمومی امتحان کانکور سال 1390

ویژه بنامه که در نخستین شب اعلام نتاییج کانکور داشتیم ، ازساعت  نه تا یک شب که شنونده ها تماس می گرفت وآیدی امبر خود را می گفت ما نتیجه آن را پیدا می کدیم و ازطریق رادیو اعلام می کردیم ، درمجموع 200 تماس را از شنونده داشتیم ولی آمار کسانیکه کامیا ب شده بود بشتر بی نتیجه ها بود وکمتر کسانی بود که سایت قادر به پیدا کردنش نمی شد دراین مجموع شاید 80 نفر بی نتیجه داشتم  وچند نفر بود که به انتخاب اول ودوم خود کامیاب شده بود ، دراین برنامه ما بشتر نمرات را که گرفته بود از طبقه اناث بو د .
در مجموع سطح کامیابی ولایت کابل بشتراز ولایت کابل بشتر میباشد.

هیچ نظری موجود نیست: