۵/۱۶/۱۳۹۰

مقبول ترین دختر دنیا:

مقبول ترین های دنیا ازین سه نفر نفر کسی پیدا نمیشه امروز علی جان مقبول ترین دختران دنیا را سرچ می کرد گفتم شاید پیدا نشود ولی یک عکس پیدا شد که اوقدر مقبول نبود
هیچوقت نمیشه یک نفر مقبول ترین کس دردنیا باشد چون هرکس با سلیقه های مختلف
با دید مختلف می بیند نمیشه که یک نفر ممتاز باشد من همین عکس را دوست دارم که مقبول
ترین فرد دنیا برایم هست شاید به نظر تو نباشد.

هیچ نظری موجود نیست: